Πολιτική απορρήτου

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, "OCTO ORG" LTD. έχει καθήκον να σας ενημερώνει για το τι να περιμένετε όταν επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα.

Σχετικά με το Επικοινωνία с "OCTO ORG" LTD.:
Διεύθυνση. Διεύθυνση. 1111
Blvd. VENERA № 1, σε. A, et. 1, app.
E-mail: teodorkosev@octo8.bg
Ιστοσελίδα:

"OCTO ORG" LTD.  ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, επεξεργάζεται μόνο νομίμως συλλεγμένα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για συγκεκριμένους, επακριβώς καθορισμένους και νόμιμους σκοπούς - χονδρική και λιανική πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ιδίας παραγωγής και άλλες παρεπόμενες δραστηριότητες. "Η OCTO ORG Ltd εφαρμόζει τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 - νομιμότητα, δικαιοσύνη, διαφάνεια, ακρίβεια και ελαχιστοποίηση των δεδομένων".

Οι πληροφορίες που ενδέχεται να περιέχουν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τις ακόλουθες εγγραφές (δραστηριότητες):

  • Ανθρώπινο δυναμικό,
  • Αντισυμβαλλόμενοι,
  • Εσωτερικό μητρώο παραβάσεων του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του ΓΚΠΔ,
  • Ειδοποιήσεις παραβίασης δεδομένων,

Ανθρώπινο Πόροι

Για τους σκοπούς της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα υποψηφίων για εργασία, νυν και πρώην εργαζομένων της "OCTO ORG" LTD..
Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, υποβάλλονται σε επεξεργασία δεδομένα σχετικά με την ταυτοποίηση των ατόμων, δεδομένα σχετικά με την εκπαίδευση και τα προσόντα, δεδομένα υγείας, δεδομένα επικοινωνίας, καθώς και άλλα δεδομένα που απαιτούνται από ειδικούς νόμους που ρυθμίζουν τις εργασιακές και υπηρεσιακές σχέσεις, τις φορολογικές και ασφαλιστικές σχέσεις, τη λογιστική των δραστηριοτήτων, τις ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας και τα κοινωνικά ζητήματα.

- Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω και διατίθενται σε τρίτους μόνο στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από το νόμο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα δεδομένα μπορούν να παρέχονται, για παράδειγμα, στην ΕΑΑ, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην ΕΑ "Γενική Επιθεώρηση Εργασίας" και σε άλλες δημόσιες αρχές ενόψει των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων τους. Οι πληροφορίες δεν αποθηκεύονται εκτός της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. "Η OCTO ORG Ltd. διασφαλίζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
- Σε σχέση με την εκτέλεση εργασιακών σχέσεων ή σχέσεων παροχής υπηρεσιών, επεξεργάζονται και αποθηκεύονται μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται από το νόμο για τις περιόδους που ορίζονται από τη νομοθεσία περί απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης.
- Οι διαδικασίες επιλογής προσωπικού πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των ειδικών νόμων που διέπουν την εν λόγω δραστηριότητα. "Η OCTO ORG Ltd. ορίζει περίοδο τριών ετών για την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων σε διαδικασίες πρόσληψης. Όταν μια διαδικασία επιλογής απαιτεί την υποβολή πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων που πιστοποιούν τη σωματική και πνευματική ικανότητα του υποψηφίου, τα απαιτούμενα προσόντα και την εμπειρία για την υπό πλήρωση θέση, το υποκείμενο των δεδομένων που δεν έχει εγκριθεί για διορισμό μπορεί να ζητήσει, εντός 30 ημερών από την οριστική ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, την επιστροφή των υποβληθέντων εγγράφων - η OCTO ORG Ltd επιστρέφει τα έγγραφα με τον τρόπο με τον οποίο υποβλήθηκαν.
- Η "OCTO ORG" Ltd. ασκεί επίσης δραστηριότητες για τη διασφάλιση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας στην εργασία, οι οποίες διέπονται από σύμβαση με την υπηρεσία ιατρικής της εργασίας σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 3 της 25ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με τους όρους και τη διαδικασία για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων των υπηρεσιών ιατρικής της εργασίας.

Εργολάβοι

Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της, η OCTO ORG Ltd. επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων για την εκτέλεση παραγγελιών και αιτημάτων πελατών. Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων των πελατών συνδέεται με την οργάνωση της παράδοσης των προσφερόμενων αγαθών/υπηρεσιών.

Εάν είναι απαραίτητο ή επιθυμούν οι πελάτες, η "OCTO ORG" Ltd. οργανώνει παραδόσεις μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών. Οι εταιρείες ταχυμεταφορών απαιτούν την παροχή των ακόλουθων προσωπικών δεδομένων:

  1. ονόματα παραληπτών,
  2. διεύθυνση αποστολής,
  3. τηλέφωνο επικοινωνίας.

Κατόπιν αιτήματος των πελατών, σε περίπτωση νομικής υποχρέωσης ή κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, η ίδια έχει τη νομική βάση για την έκδοση τιμολογίου ή άλλου φορολογικού εγγράφου. Κατά την έκδοση τιμολογίου του οποίου ο παραλήπτης είναι φυσικό πρόσωπο, συλλέγονται το όνομα, ο αριθμός ταυτότητας ή άλλο αναγνωριστικό στοιχείο, όπως ο αριθμός διαβατηρίου και η διεύθυνση του φυσικού προσώπου.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν απαιτείται η συγκατάθεση των ατόμων. Σύμφωνα με το άρθρο. 1 στοιχείο β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι νόμιμη.
Στο βαθμό που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μεμονωμένων φυσικών προσώπων υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με την εκτέλεση αυτών των συμβάσεων, οι πληροφορίες σχετικά με αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στον ελάχιστο βαθμό που είναι αναγκαίος για την ακριβή εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σχετική σύμβαση ή προμήθεια. Η πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες παρέχεται σε τρίτους μόνο όταν αυτό προβλέπεται από το νόμο.

Άσκηση στο δικαιώματα από σημαίνει στο Κανονισμοί (ΕΕ) 2016/679 στο "OKTO ORG" Ltd. σε  ποιότητα Αυτός  στο διαχειριστής στο προσωπική Δεδομένα:

Έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τα άρθρα 15-22 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 έναντι της OCTO ORG Ltd για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται σχετικά με εσάς.
Κατά την υποβολή αιτημάτων για την άσκηση δικαιωμάτων κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 στην OCTO ORG EOOD, θα σας ζητηθεί να ταυτοποιηθείτε - με την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων ταυτότητας, με ηλεκτρονική υπογραφή ή με άλλες μεθόδους και μέσα ταυτοποίησης.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με την επεξεργασία ατομικών αιτημάτων θα χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς της άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων. Εν προκειμένω, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να παρέχονται σε τρίτους μόνο εφόσον προβλέπεται από το νόμο.

Εσωτερικό Εγγραφή στο παραβιάσεις στο Κανονισμοί (ΕΕ) 2016/679 и HPA. Ειδοποιήσεις Για το παραβιάσεις Για το ασφάλεια στο Δεδομένα.

Τα αρχεία αυτά τηρούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του νόμου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.Εφόσον τα εν λόγω μητρώα περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, υπόκεινται στην ειδική διαδικασία τήρησης του συγκεκριμένου μητρώου, καθώς και στη διαδικασία πρόσβασης σε αυτό, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της OCTO ORG Ltd.

Αλλαγές в Πολιτική Για το Απόρρητο

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε την πολιτική απορρήτου μας.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την OCTO ORG Ltd, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη βέλτιστη λειτουργία του. δείτε περισσότερα